แผนกำหนดการสอน(Course Outline)

สัปดาห์ที่

หัวข้อการเรียนรู้

กิจกรรม/Assignment/สอบ

1

[ครั้งที่ 1/
วันที่
16 ส.ค. 60/ 22ส.ค. 60
บรรยาย
3 ชม. ติว 1.5 ชม. LAB 3 ชม.
]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

·  การใช้งาน Google Apps. และการส่งงานผ่าน Google form

· พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C

-    โครงสร้างโปรแกรม

-    ชนิดข้อมูลเบื้องต้น

-    ชื่อ การตั้งชื่อ ตัวแปร และค่าคงที่

-    คำสั่งกำหนดค่าตัวแปร (Variable)

· คำสั่งการแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพเบื้องต้น

-    printf (int , float , string, char)

· คำสั่งการรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด

-    scanf (int , float, string, char)

 

ภาคปฏิบัติ (LAB)

· การใช้งาน text editor ในการเขียนโปรแกรมและการรันโปรแกรม

-    ทดสอบลองรันโปรแกรมเบื้องต้น

-    ฝึกเขียนโปรแกรมด้วยภาษาชั้นสูงเบื้องต้น

· LAB1 (printf)

· Homework ดูคลิปวิดีโอการสอนคำสั่ง printf, scanf,expression จากลิงค์(https://goo.gl/HrBw5Y)

· Case study 1 : ตรวจสอบ Error ในคาบ

· Quiz 1 : Intro to C program (google forms)

 

 

2

[ครั้งที่ 2/
วันที่
29-30 ส.ค. 60/ บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม. LAB 3 ชม.
]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

· การเขียน Flowchart

-    สัญลักษณ์ของ Flowchart

-    แบบที่ 1 การวาดเบื้องต้น

· นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ (Expression)

-    เครื่องหมายในการคำนวณ

-    ลำดับความสำคัญในการคำนวณ

-    ฟังก์ชันมาตรฐานที่ใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์

 

ภาคปฏิบัติ

ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่ง printf (int, float, char, string) สำหรับแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ

ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่ง scanf (int, float, char, string) สำหรับรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์

ฝึกทักษะการใช้ Expression ในการคำนวณ

· LAB2 (printf+scanf+expression)

· Quiz 2  (คำสั่ง printf + scanf ในคาบ Lect  เวลาประมาณ 10 นาที

· Homework ดูคลิปวิดีโอการสอนคำสั่ง if /if-else statement จากลิงค์

(https://goo.gl/HrBw5Y)

· Homework ดูคลิปวิดีโอการสอนคำสั่งnested if /if-else and switch-case statement จากลิงค์

(https://goo.gl/HrBw5Y)

· Case study 2 : Expression ในคาบ Lab

 

3

[ครั้งที่ 3/
วันที่ 5-6 ก.ย.
60/ บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม. LAB 3 ชม.
]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

· คำสั่งการตรวจสอบเงื่อนไข (if statement)

-    แบบทางเลือกเดียว (if-then statement)

-    แบบสองทางเลือก (if-then-else statement)

· การเขียน Flowchart

-    แบบที่ 2 if-else

-    แบบหลายๆ ทางเลือก (nested if/nested if-else statement)

· การเขียน Flowchart

-    แบบที่ 3 if-else-if

· คำสั่งการเลือกทำแบบ switch-case

-     

ภาคปฏิบัติ

ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่ง if statement สำหรับตรวจสอบเงื่อนไขแบบทางเลือกเดียว

·    ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่ง if-else statement สำหรับตรวจสอบเงื่อนไขแบบสองทางเลือก

·    ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่ง nested if/nested if-else statement สำหรับตรวจสอบเงื่อนไขหลายทางเลือกในกรณีศึกษาที่ต่างกัน

·    ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่ง switch case

 

· LAB3 (if Statement or Switch case)

· Quiz3  (Expression)

· สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 ในคาบ Lect  เวลาประมาณ 10 นาที

· Case study 3 : if – switch case

· Homework ดูคลิปวิดีโอการสอนคำสั่ง for-loop statement จากลิงค์

(https://goo.gl/HrBw5Y)

 

 

4

[ครั้งที่ 4/
วันที่ 12-13 ก.ย.
60/ บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม. LAB 3 ชม.
]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

· ประเภทของการทำซ้ำ (Loop)

-    การทำซ้ำแบบใช้จำนวนรอบ (Count-controlled Loop)

-    การทำซ้ำแบบใช้เงื่อนไข (Event-controlled loop)

· คำสั่งควบคุมการทำซ้ำแบบใช้จำนวนรอบ (Count-controlled loop)

-    For-loop statement

-    How to user for-loop statement

-    How to apply for-loop statement

·    คำสั่งควบคุมการทำซ้ำแบบใช้เงื่อนไข (Event-Controlled Loops)

-    While-loop statement

-    How to user while-loop statement

-    How to apply while-loop statement

 ภาคปฏิบัติ

·    ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่ง for-loop statement สำหรับการทำงานแบบวนซ้ำกรณีต่างๆ พร้อมนำประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้น

·    ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่ง while-loop statement สำหรับการทำงานแบบวนซ้ำกรณีต่างๆ พร้อมนำประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้น

· LAB4 (For-loop statement)

· Quiz4 (คำสั่ง if statement+ switch case) ในคาบ Lect  เวลาประมาณ 10 นาที

· Case study 4 : for loop

· Homework ดูคลิปวิดีโอการสอนคำสั่ง while-loop statement จากลิงค์

(https://goo.gl/HrBw5Y)

·  สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 ในคาบ Tue ใช้เวลาประมาณ 50 นาที

5

[ครั้งที่ 5/
วันที่
19-20 ก.ย. 60/ บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม. LAB 3 ชม.
]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

·    คำสั่งควบคุมการทำซ้ำแบบใช้เงื่อนไข (Event-Controlled Loops)

-    While-loop statement

-    How to user while-loop statement

-    How to apply while-loop statement

คำสั่งควบคุมการทำซ้ำแบบใช้เงื่อนไข (ต่อ)

-    เทคนิคการใช้ข้อมูลที่มี DUMMY เป็นตัวบอกสิ้นสุดข้อมูลกับคำสั่ง while-loop

·    Do-while Loop

-    Do-while loop statement

-    How to user do-while loop statement

 ภาคปฏิบัติ

·    ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่ง while-loop statement สำหรับการทำงานแบบวนซ้ำกรณีต่างๆ พร้อมนำประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้น

·    ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่ง while loop โดยใช้ dummy เป็นตัวบอกการสิ้นสุดการทำงานแบบวนซ้ำกรณีต่างๆ พร้อมนำประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้น

· Quiz5 (คำสั่ง For Loop statement) ในคาบ Lect  เวลาประมาณ 10 นาที

· Case study 5 :While loop

· Homework ดูคลิปวิดีโอการสอนคำสั่ง การใช้แฟ้มข้อมูล (text file) จากลิงค์

(https://goo.gl/HrBw5Y)

 

 

6

[ครั้งที่ 6/
วันที่ 26-27 ก.ย.
60/ บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม. LAB 3 ชม.
]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

·    การใช้แฟ้มข้อมูล (Text File)

-    การเปิดและปิดแฟ้มข้อมูล

-    การอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลนำเข้า

-    การแสดงผลลัพธ์ไปยังแฟ้มข้อมูลผลลัพธ์

-    การประมวลผลข้อมูลที่ได้จากแฟ้มข้อมูล

ฝึกด้วยตนเอง

ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่งเกี่ยวกับการใช้แฟ้มข้อมูล การเปิดแฟ้มข้อมูลสำหรับการอ่านข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผล (input) และการใช้คำสั่งเปิดแฟ้มข้อมูลสำหรับการแสดงผลข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลการทำงาน (output)

· LAB5 (While-loop statement +Text file)

· Quiz 6 (คำสั่ง While Loop statement) ในคาบ Lect  เวลาประมาณ 10 นาที

· Case study 6 : Text file

· Homework ดูคลิปวิดีโอการสอนคำสั่ง การใช้อาร์เรย์ 1 มิติ จากลิงค์

(https://goo.gl/HrBw5Y)

 

7

[ครั้งที่ 7/
วันที่ 3 ต.ค.
60/ บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม.
]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

·    อาร์เรย์ 1 มิติ (One Dimensional Array)

-    การประกาศอาร์เรย์ 1 มิติ

-    การกำหนดค่าในอาร์เรย์ (Array Assignment)

-    การเรียกใช้ค่าในอาร์เรย์

-    การเขียนโปรแกรมประยุกต์การใช้อาร์เรย์สำหรับเก็บข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผล

ฝึกด้วยตนเอง

·    ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่งเกี่ยวกับการประกาศเพื่อใช้อาร์เรย์ 1 มิติ การนำอาร์เรย์ 1 มิติสำหรับเก็บข้อมูลเพื่อการประมวลผลและการนำข้อมูลจากอาร์เรย์ 1 มิติเก็บผลลัพธ์เพื่อแสดงผลทางจอภาพหรือแฟ้มข้อมูล

· Quiz 7 (คำสั่ง Text file) ในคาบ Lect  เวลาประมาณ 10 นาที

· Homework ดูคลิปวิดีโอการสอนคำสั่ง การใช้อาร์เรย์ 1 มิติแบบขนาน (Parallel array) จากลิงค์

(https://goo.gl/HrBw5Y)

· สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 ในคาบ Tue ใช้เวลาประมาณ 50 นาที

8

[ครั้งที่ 8/
วันที่
17 ต.ค. 60/ บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม.
]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

·    การประยุกต์ใช้อาร์เรย์ 1 มิติ แบบขนาน (Parallel Array)

-    การประกาศอาร์เรย์ 1 มิติแบบขนาน

-    การเรียกใช้ค่าในอาร์เรย์ขนาน

-    การกำหนดค่าในอาร์เรย์แบบขนาน

-    การประมวลผลอาร์เรย์แบบขนาน

ฝึกด้วยตนเอง

·    ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่งเกี่ยวกับการประกาศเพื่อใช้อาร์เรย์ 1 มิติแบบขนาน การนำอาร์เรย์ 1 มิติแบบขนานสำหรับเก็บข้อมูลเพื่อการประมวลผลและการนำข้อมูล

จากอาร์เรย์ 1 มิติแบบขนานเก็บผลลัพธ์เพื่อแสดงผลทางจอภาพหรือแฟ้มข้อมูล

· LAB6  (text file+ one dimensional array)

· Quiz8 (คำสั่ง one dimensional array) ในคาบ Lect  เวลาประมาณ 10 นาที

· Homework ดูคลิปวิดีโอการสอนคำสั่ง การใช้สร้างฟังก์ชันและการเรียกใช้ฟังก์ชันจากลิงค์ (https://goo.gl/HrBw5Y)

 

9

[ครั้งที่ 9/
วันที่ 24 ต.ค.
60/ บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม.
]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

·    ประเภทของฟังก์ชันทั้ง ประเภท

-    Pre-defined function

§ printf(),scanf()

-    User-defined function

§ Function without return-type

v Function without parameter

v Function with parameter

·   Pass by value

·   Pass by reference

§ Function with return-type

v Function without parameter

v Function with parameter

·   Pass by value

·   Pass by reference

·    การสร้างฟังก์ชันแบบไม่มีการส่งคืนค่า (void)

-    การประกาศฟังก์ชัน (Function Declarations)

-    ขอบเขตของตัวแปร (Scope of Variables)

-    การใช้พารามิเตอร์แบบส่งผ่านค่า (Parameter Passing by Value) เบื้องต้น

ฝึกด้วยตนเอง

·    ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่งเกี่ยวกับการประกาศฟังก์ชันแบบกำหนดเองเพื่อทำความเข้าใจและฝึกทักษะประยุกต์การพัฒนาโปรแกรมเป็นฟังก์ชันหรือโปรแกรมย่อยเบื้องต้น

 

· Quiz9 (คำสั่ง Parallel Array ) ในคาบ Lect  เวลาประมาณ 10 นาที

 

10

[ครั้งที่ 10/
วันที่
31 ต.ค. 60/ บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม.
]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

·    การสร้างฟังก์ชันแบบกำหนดเอง (user-defined function)  ในลักษณะที่มีการส่งคืนค่าผ่านชนิดของฟังก์ชัน (function with return-type)

-    การประกาศฟังก์ชัน (Function Declarations)

-    ขอบเขตของตัวแปร (Scope of Variables)

-    การใช้พารามิเตอร์แบบส่งผ่านค่า (Parameter Passing by Value)

·   Pass by value

·    การสร้างฟังก์ชันแบบกำหนดเอง (user-defined function)  ในลักษณะที่มีการส่งคืนค่าผ่านชนิดองฟังก์ชัน (function with return-type)

-    การประกาศฟังก์ชัน (Function Declarations)

-    ขอบเขตของตัวแปร (Scope of Variables)

-    การใช้พารามิเตอร์แบบส่งผ่านค่า (Parameter Passing by Value)

·   Pass by reference

ฝึกด้วยตนเอง

·    ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่งเกี่ยวกับการประกาศฟังก์ชันแบบกำหนดเองเพื่อทำความเข้าใจและฝึกทักษะประยุกต์การพัฒนาโปรแกรมเป็นฟังก์ชันหรือโปรแกรมย่อยแบบส่งผ่านค่าผ่านชนิดฟังก์ชันและการส่งผ่านค่าผ่านทางพารามิเตอร์แบบ value และ แบบ reference

 

· LAB7 (text file+ function)

· Homework ดูคลิปวิดีโอการสอนคำสั่ง การใช้สตริงและฟังก์ชันเกี่ยวกับสตริงจากลิงค์ (https://goo.gl/HrBw5Y)

· สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3  ในคาบ Tue ใช้เวลาประมาณ 50 นาที

11

[ครั้งที่ 11/
วันที่
 7 พ.ย. 60/ บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม.
]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

·    การใช้ตัวแปรแบบสตริง (String)

-    การประกาศตัวแปรสตริง

-    การกำหนดค่าให้กับตัวแปรสตริง

·    ฟังก์ชันพื้นฐานเพื่อใช้งานสำหรับตัวแปรสตริง

-    strlen strcpy และ strncpy

-    strcat และ strncat

-    strcmp และ strncmp

·    การประยุกต์ใช้งานสตริง

ฝึกด้วยตนเอง

·    ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่งเกี่ยวกับการประกาศเพื่อใช้ตัวแปรสตริงสำหรับเก็บข้อมูลเพื่อการประมวลผลและการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์การใช้งานสตริงพร้อมแสดงผลทางจอภาพหรือแฟ้มข้อมูล

· Quiz10 (คำสั่ง Funtion ) ในคาบ Lect  เวลาประมาณ 10 นาที

· Homework ดูคลิปวิดีโอการสอนคำสั่ง การค้นหาและการเรียงลำดับข้อมูลจากลิงค์ (https://goo.gl/HrBw5Y)

 

12

[ครั้งที่ 12/
วันที่ 14 พ.ย.
60/ บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม.
]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

·    ค้นหาข้อมูล (Searching) ในอาร์เรย์ 1 มิติ

-    การค้นหาข้อมูลแบบลำดับ (Sequential Search)

·    การค้นหาข้อมูล (Searching) ในอาร์เรย์แบบขนาน

-    การค้นหาข้อมูลแบบลำดับ (Sequential Search)

ฝึกด้วยตนเอง

ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันสตริง

· Quiz11 (คำสั่งการประยุกต์ใช้ฟังก์ชันสตริง) ในคาบ Lect  เวลาประมาณ 10 นาที

· Homework ดูคลิปวิดีโอการสอนคำสั่ง การค้นหาและการเรียงลำดับข้อมูลจากลิงค์ (https://goo.gl/HrBw5Y)

 

13

 [ครั้งที่ 13/

วันที่ 21 พ.ย. 60/ บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม.]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

·    การจัดเรียงข้อมูล (Sorting)

·          Bubble Sort

·          Insertion Sort

·          Section Sort

ฝึกด้วยตนเอง

ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ค้นหาและการเรียงลำดับข้อมูลที่อยู่ในอาร์เรย์หนึ่งมิติ

· Quiz12 (คำสั่งการเรียงลำดับข้อมูล) ในคาบ Lect  เวลาประมาณ 10 นาที

 

14

 [ครั้งที่ 14/

วันที่ 28 พ.ย. 60/ บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม.]

 

ทบทวนเนื้อหา + ศึกษาด้วยตนเอง

อบเก็บคะแนนครั้งที่ 4 ในคาบ Lect ใช้เวลาประมาณ  90 นาที

Comments