แผนกำหนดการสอน(Course Outline)

สัปดาห์ที่

หัวข้อการเรียนรู้

กิจกรรม/Assignment/สอบ

1

[ครั้งที่ 1/บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม. LAB 3 ชม.]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

·  การใช้งาน Google Apps. และการส่งงานผ่าน Google form

· พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C

-    โครงสร้างโปรแกรม

-    ชนิดข้อมูลเบื้องต้น

-    ชื่อ การตั้งชื่อ ตัวแปร และค่าคงที่

-    คำสั่งกำหนดค่าตัวแปร (Variable)

· คำสั่งการแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพเบื้องต้น

-    printf (int , float , string, char)

· คำสั่งการรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด

-    scanf (int , float, string, char)

 

ภาคปฏิบัติ (LAB)

· การใช้งาน text editor ในการเขียนโปรแกรมและการรันโปรแกรม

-    ทดสอบลองรันโปรแกรมเบื้องต้น

-    ฝึกเขียนโปรแกรมด้วยภาษาชั้นสูงเบื้องต้น

· Homework ดูคลิปวิดีโอการสอนคำสั่ง printf, scanf,expression จากลิงค์(https://goo.gl/HrBw5Y)

 

 

2

[ครั้งที่ 2/บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม. LAB 3 ชม.]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

· การเขียน Flowchart

-    สัญลักษณ์ของ Flowchart

-    แบบที่ 1 การวาดเบื้องต้น

· นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ (Expression)

-    เครื่องหมายในการคำนวณ

-    ลำดับความสำคัญในการคำนวณ

-    ฟังก์ชันมาตรฐานที่ใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์

 

ภาคปฏิบัติ

ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่ง printf (int, float, char, string) สำหรับแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ

ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่ง scanf (int, float, char, string) สำหรับรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์

ฝึกทักษะการใช้ Expression ในการคำนวณ

· Homework ดูคลิปวิดีโอการสอนคำสั่ง if /if-else statement จากลิงค์

(https://goo.gl/HrBw5Y)

· Homework ดูคลิปวิดีโอการสอนคำสั่งnested if /if-else and switch-case statement จากลิงค์

(https://goo.gl/HrBw5Y)

 

3

[ครั้งที่ 3/บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม. LAB 3 ชม.]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

· คำสั่งการตรวจสอบเงื่อนไข (if statement)

-    แบบทางเลือกเดียว (if-then statement)

-    แบบสองทางเลือก (if-then-else statement)

· การเขียน Flowchart

-    แบบที่ 2 if-else

-    แบบหลายๆ ทางเลือก (nested if/nested if-else statement)

· การเขียน Flowchart

-    แบบที่ 3 if-else-if

· คำสั่งการเลือกทำแบบ switch-case

-     

ภาคปฏิบัติ

ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่ง if statement สำหรับตรวจสอบเงื่อนไขแบบทางเลือกเดียว

·    ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่ง if-else statement สำหรับตรวจสอบเงื่อนไขแบบสองทางเลือก

·    ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่ง nested if/nested if-else statement สำหรับตรวจสอบเงื่อนไขหลายทางเลือกในกรณีศึกษาที่ต่างกัน

·    ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่ง switch case

 

· Homework ดูคลิปวิดีโอการสอนคำสั่ง for-loop statement จากลิงค์

(https://goo.gl/HrBw5Y)

 

 

4

[ครั้งที่ 4/บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม. LAB 3 ชม.]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

· ประเภทของการทำซ้ำ (Loop)

-    การทำซ้ำแบบใช้จำนวนรอบ (Count-controlled Loop)

-    การทำซ้ำแบบใช้เงื่อนไข (Event-controlled loop)

· คำสั่งควบคุมการทำซ้ำแบบใช้จำนวนรอบ (Count-controlled loop)

-    For-loop statement

-    How to user for-loop statement

-    How to apply for-loop statement

·    คำสั่งควบคุมการทำซ้ำแบบใช้เงื่อนไข (Event-Controlled Loops)

-    While-loop statement

-    How to user while-loop statement

-    How to apply while-loop statement

 

ภาคปฏิบัติ

·    ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่ง for-loop statement สำหรับการทำงานแบบวนซ้ำกรณีต่างๆ พร้อมนำประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้น

·    ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่ง while-loop statement สำหรับการทำงานแบบวนซ้ำกรณีต่างๆ พร้อมนำประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้น

· Homework ดูคลิปวิดีโอการสอนคำสั่ง while-loop statement จากลิงค์

(https://goo.gl/HrBw5Y)

 

5

[ครั้งที่ 5/บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม. LAB 3 ชม.]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

·    คำสั่งควบคุมการทำซ้ำแบบใช้เงื่อนไข (Event-Controlled Loops)

-    While-loop statement

-    How to user while-loop statement

-    How to apply while-loop statement

คำสั่งควบคุมการทำซ้ำแบบใช้เงื่อนไข (ต่อ)

-    เทคนิคการใช้ข้อมูลที่มี DUMMY เป็นตัวบอกสิ้นสุดข้อมูลกับคำสั่ง while-loop

·    Do-while Loop

-    Do-while loop statement

-    How to user do-while loop statement

 

ภาคปฏิบัติ

·    ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่ง while-loop statement สำหรับการทำงานแบบวนซ้ำกรณีต่างๆ พร้อมนำประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้น

·    ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่ง while loop โดยใช้ dummy เป็นตัวบอกการสิ้นสุดการทำงานแบบวนซ้ำกรณีต่างๆ พร้อมนำประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้น

· Homework ดูคลิปวิดีโอการสอนคำสั่ง การใช้แฟ้มข้อมูล (text file) จากลิงค์

(https://goo.gl/HrBw5Y)

 

 

6

[ครั้งที่ 6/บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม. LAB 3 ชม.]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

·    การใช้แฟ้มข้อมูล (Text File)

-    การเปิดและปิดแฟ้มข้อมูล

-    การอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลนำเข้า

-    การแสดงผลลัพธ์ไปยังแฟ้มข้อมูลผลลัพธ์

-    การประมวลผลข้อมูลที่ได้จากแฟ้มข้อมูล

ฝึกด้วยตนเอง

ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่งเกี่ยวกับการใช้แฟ้มข้อมูล การเปิดแฟ้มข้อมูลสำหรับการอ่านข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผล (input) และการใช้คำสั่งเปิดแฟ้มข้อมูลสำหรับการแสดงผลข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลการทำงาน (output)

· Homework ดูคลิปวิดีโอการสอนคำสั่ง การใช้อาร์เรย์ 1 มิติ จากลิงค์

(https://goo.gl/HrBw5Y)

 

7

[ครั้งที่ 7/บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม.]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

·    อาร์เรย์ 1 มิติ (One Dimensional Array)

-    การประกาศอาร์เรย์ 1 มิติ

-    การกำหนดค่าในอาร์เรย์ (Array Assignment)

-    การเรียกใช้ค่าในอาร์เรย์

-    การเขียนโปรแกรมประยุกต์การใช้อาร์เรย์สำหรับเก็บข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผล

ฝึกด้วยตนเอง

·    ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่งเกี่ยวกับการประกาศเพื่อใช้อาร์เรย์ 1 มิติ การนำอาร์เรย์ 1 มิติสำหรับเก็บข้อมูลเพื่อการประมวลผลและการนำข้อมูลจากอาร์เรย์ 1 มิติเก็บผลลัพธ์เพื่อแสดงผลทางจอภาพหรือแฟ้มข้อมูล

· Homework ดูคลิปวิดีโอการสอนคำสั่ง การใช้อาร์เรย์ 1 มิติแบบขนาน (Parallel array) จากลิงค์

(https://goo.gl/HrBw5Y)

 

8

[ครั้งที่ 8/บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม.]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

·    การประยุกต์ใช้อาร์เรย์ 1 มิติ แบบขนาน (Parallel Array)

-    การประกาศอาร์เรย์ 1 มิติแบบขนาน

-    การเรียกใช้ค่าในอาร์เรย์ขนาน

-    การกำหนดค่าในอาร์เรย์แบบขนาน

-    การประมวลผลอาร์เรย์แบบขนาน

ฝึกด้วยตนเอง

·    ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่งเกี่ยวกับการประกาศเพื่อใช้อาร์เรย์ 1 มิติแบบขนาน การนำอาร์เรย์ 1 มิติแบบขนานสำหรับเก็บข้อมูลเพื่อการประมวลผลและการนำข้อมูล

จากอาร์เรย์ 1 มิติแบบขนานเก็บผลลัพธ์เพื่อแสดงผลทางจอภาพหรือแฟ้มข้อมูล

· Homework ดูคลิปวิดีโอการสอนคำสั่ง การใช้สร้างฟังก์ชันและการเรียกใช้ฟังก์ชันจากลิงค์ (https://goo.gl/HrBw5Y)

 

9

[ครั้งที่ 9/บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม.]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

·    ประเภทของฟังก์ชันทั้ง ประเภท

-    Pre-defined function

§ printf(),scanf()

-    User-defined function

§ Function without return-type

v Function without parameter

v Function with parameter

·   Pass by value

·   Pass by reference

§ Function with return-type

v Function without parameter

v Function with parameter

·   Pass by value

·   Pass by reference

·    การสร้างฟังก์ชันแบบไม่มีการส่งคืนค่า (void)

-    การประกาศฟังก์ชัน (Function Declarations)

-    ขอบเขตของตัวแปร (Scope of Variables)

-    การใช้พารามิเตอร์แบบส่งผ่านค่า (Parameter Passing by Value) เบื้องต้น

ฝึกด้วยตนเอง

·    ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่งเกี่ยวกับการประกาศฟังก์ชันแบบกำหนดเองเพื่อทำความเข้าใจและฝึกทักษะประยุกต์การพัฒนาโปรแกรมเป็นฟังก์ชันหรือโปรแกรมย่อยเบื้องต้น

 

 

10

[ครั้งที่ 10/บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม.]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

·    การสร้างฟังก์ชันแบบกำหนดเอง (user-defined function)  ในลักษณะที่มีการส่งคืนค่าผ่านชนิดของฟังก์ชัน (function with return-type)

-    การประกาศฟังก์ชัน (Function Declarations)

-    ขอบเขตของตัวแปร (Scope of Variables)

-    การใช้พารามิเตอร์แบบส่งผ่านค่า (Parameter Passing by Value)

·   Pass by value

·    การสร้างฟังก์ชันแบบกำหนดเอง (user-defined function)  ในลักษณะที่มีการส่งคืนค่าผ่านชนิดองฟังก์ชัน (function with return-type)

-    การประกาศฟังก์ชัน (Function Declarations)

-    ขอบเขตของตัวแปร (Scope of Variables)

-    การใช้พารามิเตอร์แบบส่งผ่านค่า (Parameter Passing by Value)

·   Pass by reference

ฝึกด้วยตนเอง

·    ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่งเกี่ยวกับการประกาศฟังก์ชันแบบกำหนดเองเพื่อทำความเข้าใจและฝึกทักษะประยุกต์การพัฒนาโปรแกรมเป็นฟังก์ชันหรือโปรแกรมย่อยแบบส่งผ่านค่าผ่านชนิดฟังก์ชันและการส่งผ่านค่าผ่านทางพารามิเตอร์แบบ value และ แบบ reference

 

· Homework ดูคลิปวิดีโอการสอนคำสั่ง การใช้สตริงและฟังก์ชันเกี่ยวกับสตริงจากลิงค์ (https://goo.gl/HrBw5Y)

· สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3  ในคาบ Tue ใช้เวลาประมาณ 50 นาที

11

[ครั้งที่ 11/บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม.]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

·    การใช้ตัวแปรแบบสตริง (String)

-    การประกาศตัวแปรสตริง

-    การกำหนดค่าให้กับตัวแปรสตริง

·    ฟังก์ชันพื้นฐานเพื่อใช้งานสำหรับตัวแปรสตริง

-    strlen strcpy และ strncpy

-    strcat และ strncat

-    strcmp และ strncmp

·    การประยุกต์ใช้งานสตริง

ฝึกด้วยตนเอง

·    ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่งเกี่ยวกับการประกาศเพื่อใช้ตัวแปรสตริงสำหรับเก็บข้อมูลเพื่อการประมวลผลและการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์การใช้งานสตริงพร้อมแสดงผลทางจอภาพหรือแฟ้มข้อมูล

· Homework ดูคลิปวิดีโอการสอนคำสั่ง การค้นหาและการเรียงลำดับข้อมูลจากลิงค์ (https://goo.gl/HrBw5Y)

 

12

[ครั้งที่ 12/บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม.]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

·    ค้นหาข้อมูล (Searching) ในอาร์เรย์ 1 มิติ

-    การค้นหาข้อมูลแบบลำดับ (Sequential Search)

·    การค้นหาข้อมูล (Searching) ในอาร์เรย์แบบขนาน

-    การค้นหาข้อมูลแบบลำดับ (Sequential Search)

ฝึกด้วยตนเอง

ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันสตริง

· Homework ดูคลิปวิดีโอการสอนคำสั่ง การค้นหาและการเรียงลำดับข้อมูลจากลิงค์ (https://goo.gl/HrBw5Y)

 

13

 

[ครั้งที่ 13/บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม.]

 

ภาคบรรยาย (Lect. + TU)

·    การจัดเรียงข้อมูล (Sorting)

·          Bubble Sort

·          Insertion Sort

·          Section Sort

ฝึกด้วยตนเอง

ฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีด้วยคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ค้นหาและการเรียงลำดับข้อมูลที่อยู่ในอาร์เรย์หนึ่งมิติ

 

14

[ครั้งที่ 14/บรรยาย 3 ชม. ติว 1.5 ชม.]

 

สอบโปรเจ็ค

นักศึกษาพรีเซ้นโปรเจ็ค

Comments