รายละเอียดวิชา

รหัสวิชา  (Course Code)

CS310  Computer Programming                                      3        Credits (3 - 1.5 - 4.5)

 

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2561

เนื้อหารายวิชา (Course Description)

          ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การพัฒนาอัลกอริทึม เทคนิคในการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูง ชนิดข้อมูล ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์ คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผลลัพธ์คำสั่งกำหนดค่า คำสั่งควบคุม การประมวลผลข้อความ อาร์เรย์ โปรแกรมย่อย การเรียงลำดับข้อมูลและการค้นหาข้อมูล

          Introduction to computer system. Algorithm development. Techniques of problem solving. Flowchart. Programming with a high-level language: data type, constant, variable, expressions, input/output statements, assignment statement, control statements, string processing, array, subprogram, sorting and searching.

วัตถุประสงค์รายวิชา (Course Objectives)

1.       เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและความเข้าใจโครงสร้างของภาษาระดับสูง

2.       เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูง

3.       เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรม สามารถนำไปใช้กับการพัฒนาโปรแกรมเชิงประยุกต์

อาจารย์ผู้สอนอาจารย์พจนีย์ จันทรศุภวงศ์ (A.Pojanee Juntarasupawong)

E-mail address: pojanee.j@bu.ac.th

สถานที่ติดต่อ

            ห้องพักอาจารย์ อาคาร A4 ชั้น 2  วิทยาเขตรังสิต 02-407-3888 ต่อ 2690  

หนังสือประกอบการสอน

1. Programming with C – Second Edition, Byron Gottfried, สำนักพิมพ์ McGraw-Hill

2. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C (PROGRAMMING WITH C), โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์

3. เอกสารประกอบการสอน Computer Programming I (CS310) (http://bit.ly/iti-cs310)

4. คลิปวิดีโอการสอนภาษาซีโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA)/SIPA (https://goo.gl/HrBw5Y)


Site               http://bit.ly/iti-cs310  

เกณฑ์การให้คะแนน

                                  Weekly Test                                 50

                                   Online Test                                 15%

                                    Assignment + Exercise + HW         10%

                                    Attendance + Participation           10%  (Lecture + TU + LAB)

                                    Inclass Lab(7 ครั้ง)                        10%

                                    Final Project + Report                  5%                

                                    รวม                                       100%