เกณฑ์การทำ Lab

หลักเกณฑ์การให้คะแนน Lab

หลักเกณฑ์การให้คะแนน         แต่ละ Lab มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน

มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

1.       Output                  50% (print หน้าจอแสดงผล, ไฟล์ผลลัพธ์)

2.       Program Style        40%

3.       Variable                 5%

4.       Comment              5%

 

เกณฑ์การหักคะแนน

หัวข้อ

หักคะแนน

- ข้อมูลส่วนตัว

- เขียนไม่ครบหักจุดละ1
- เขียนผิดหักจุดละ 1
- ไม่เขียนเลยเหมารวม 10

- การเยื้องตำแหน่งการเขียน Code

- หักตำแหน่งละ 1
- ถ้ามากกว่า 10 จุด เหมารวมเป็น 10

- การตั้งชื่อตัวแปรให้สื่อความหมาย

- หักตำแหน่งละ 1
- ถ้ามากกว่า 10 จุด เหมารวมเป็น 10

- คำอธิบายรายละเอียดของโปรแกรม (Description) อย่างน้อย 20 คำ

- ถ้าไม่เขียนเลยหักเหมารวม 3
- เขียน 1 – 10 คำ หัก 2
- เขียน 11 – 19 คำ หัก 1

- Comment อธิบายคำสั่งแต่ละบรรทัด อย่างน้อย 5 Comments

- ถ้าไม่เขียนเลย 5
- ถ้าขาดไปหักจุดละ 1

- Print Input & Output

- ถ้าไม่พิมพ์หักอย่างละ 10

- ผลลัพธ์ของโปรแกรมที่ทำไม่ตรงกับ Source Code (Make Output)

- หัก 50

 

สิ่งที่ต้องส่ง

1.       Source Code - ส่วนต่างๆ ที่อยู่ใน Source Code (ให้ดูที่อธิบายเพิ่มเติม)

2.       Input - ใช้ Input ที่อาจารย์กำหนดให้ในใบ Lab เป็นตัวทดสอบโปรแกรม แต่ถ้าในใบ Lab ไม่ได้กำหนดตัวอย่างไว้ ให้นักศึกษากำหนดข้อมูลขึ้นมาเองตามความเหมาะสม)

3.       Output - ต้องพิมพ์ผลลัพธ์ที่ได้จากการรันโปรแกรมจริงๆ ห้ามมิให้มีการปลอมแปลงหรือแก้ไข

 

กำหนดส่ง Lab

1.       กำหนดส่งตามเวลาที่อาจารย์ผู้บรรยายกำหนดไว้

2.       สามารถส่งช้าได้ 5 วัน แต่จะหักคะแนนวันละ 10 คะแนน

3.       ถ้าส่งช้าเกิน 5 วัน จะถือว่า Lab นั้นได้ 0 คะแนน

4.       กรณีที่มีการคัดลอก Lab นักศึกษาจะได้ 0 คะแนน *** ทั้งผู้ลอกและผู้ให้ลอก ***

 

/***********************************************************************/

/* AUTHOR         : Mr. Mario Minority                                 */

/* ID             : 1-58-07-0065-1                                     */

/* SECTION        : 1141                                               */

/* COURSE         : CS310 Computer Programming                         */

/* INSTRUCTOR     : A. Pojanee Juntarasupawong                         */

/* DATE           : January 14, 2016                                   */

/* LAB NUMBER     : 1                                                  */

/* DESCRIPTION    : This program indicates the calculating of class    */

/*                  average with sentinal-controlled repetition.       */

/*                  It also shows that result on screen.               */

/***********************************************************************/

 

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

 

int main()

{

   float average;                              // declaration

   int cnt, score, total;

   total = 0;                                  // initialization

   cnt = 0;

   printf("Enter score, -999 to end: ");       // prompt

   scanf("%d", &score);                        // read a score

   while (score != -999)

   {

      total = total + score;                   // calculate the total score

      cnt = cnt + 1;

      printf("Enter score, -999 to end: ");

      scanf("%d", &score);

   }

   if (cnt != 0)

   {

      average = total/cnt;

      printf("Class average is %.2f", average); // print the class average 

   }

   else

      printf("No grade were entered\n");

   getch();

   return 0;                                    // successful termination

}

 

กำหนดให้ใช้ font Courier New ขนาด 11 ในการพิมพ์ Lab  เท่านั้น หากนักศึกษาใช้ font อื่นจะไม่ได้รับการตรวจ

 วิธีการเปลี่ยน font ใน Devc++
1. เลือกเมนู Tools เลือก Editor Option

2.เปลี่ยน font เป็น Courier New ขนาดตัวอักษร 12 

Comments