Mini Project

Mini Project วิชา Computer Programming I  คะแนนเต็ม 10 คะแนน

1.        ให้นักศึกษาตั้งชื่อกลุ่ม และจับคู่กับเพื่อน 2 คน

2.        ส่งรายละเอียดโปรเจ็คที่นักศึกษาต้องการพัฒนาด้วยภาษาซี โดยนำความรู้ที่ได้เรียนไปมาพัฒนา ตัวอย่างเช่น โปรแกรมตู้กดเงิน โปรแกรมขายสินค้า โปรแกรมจองตั๋ว เป็นต้น โดยให้เข้าไปกรอกรายละเอียดโปรเจ็คได้ที่ ฟอร์มด้านล่าง หรือ คลิ๊ก>> https://goo.gl/forms/kZldBFyNW4H4PSE12

3.        กำหนดการส่งรายละเอียดโปรเจ็ค

กำหนดการ

วันที่ส่ง

กรอกหัวข้อและรายละเอียดโปรเจ็ค

22-28 ตุลาคม 2561

ส่ง Flowchart การทำงานของโปรเจ็ค

29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2561

ส่งเอกสารและนำเสนอโปรเจ็ค

1-28 พฤศจิกายน 2561 (ในคาบเรียน)

2.        รายละเอียดในเอกสาร

· ชื่อ-นามสกุล สมาชิก ใส่หน้าที่หรือการแบ่งงานกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม

· หัวข้อโปรเจ็ค พร้อมรายละเอียดของฟังก์ชันงาน

· ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาโปรเจ็ค

· Source Code หน้าจอการทำงานของโปรแกรม และผลลัพธ์การทำงาน  โดยมีการเขียนอธิบายรายละเอียด อย่างละเอียด

 

โปรเจ็ควิชา Computer Programming I คะแนนเต็ม 10 คะแนน 1-61


Comments