Week1งานในห้อง 

1. ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณราคาอาหาร โดยกำหนดให้มีการรับและแสดงค่าตามตัวอย่าง
ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรม Dev C++ และทำการบันทึกไฟล์ ตั้งชื่อ Lab1_1_รหัสนักศึกษา.c พร้อมอัพโหลดผ่านฟอร์มด้านล่าง

2. ให้นักศึกษาแก้ไขโปรแกรมด้านล่างให้ถูกต้อง พร้อมทั้งเขียนอธิบายจุดผิดและการแก้ไขเพื่อให้โปรแกรมทำงานได้ และ Cap หน้าจอผลลัพธ์การทำงานใส่ในโปรแกรมแกรม Microsoft word   ตั้งชื่อ Lab1_2_รหัสนักศึกษา.docx พร้อมอัพโหลดผ่านฟอร์มด้านล่าง
Lab1 # week1

Comments